ఉబుంటులో టీమ్ వ్యూయర్‌ని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి

ఉబుంటులో టీమ్ వ్యూయర్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయండి