రెడ్ టోపీ

Red Hat Linux ధర మరియు ధరలను అర్థం చేసుకోవడం

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) యొక్క ధర, కొన్నిసార్లు Red Hat Linux అని పిలువబడుతుంది, ఇది ఇప్పటికే ఉన్న వినియోగదారులలో మరియు స్విచ్ చేయడం గురించి ఆలోచిస్తున్నవారిలో ఇప్పటికీ సాధారణ గందరగోళానికి మూలం.